Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania do 30 tys. euro

 

Nr sprawy ZO.01.2017                                                                                                                                                                        Prószków, dnia 20.07.2017 r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE  DO  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro)

 

 

Zamawiający : Związek Gmin PROKADO 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

                           Tel/fax 77 4648943, e-mail: prokado.proszkow@gmail.com, adres strony

                           internetowej : bip.prokado.pl

 

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wykonanie spięcia sieci wodociągowej na odcinku Karczów – Narok”. Ma ono na celu zabezpieczenie prawidłowych ciśnień w części układu wodociągu grupowego na terenie Gminy Dabrowa. Polega ono na budowie sieci wodociągowej spinającej końcówki istniejących wodociągów tranzytowych Ø 160 we wsi Karczów ul. Grobla  obejmującego wykonanie:

  1. sieci wodociągowej Ø 160 PE100RC SDR17PN10 o dł. całkowitej 202,0 m z armaturą – zasuwy Dn 150 – 2 szt.
  2. przejścia pod rzeką Krzywula (Dożyna) w km. 13+640 rurą osłonową Ø 225 PE dł. 25,0 m.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, projekt wykonawczy, operat wodnoprawny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do zaproszenia.

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, w załączeniu do zaproszenia.

                                                                                    

Termin wykonania zamówienia :  do 60 dni od daty podpisania umowy.

 

Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy  wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie sieci wodociągowej tranzytowej o wartości minimum 60 000,00  PLN brutto.

 

Termin i miejsce składania ofert:  Ofertę w formie pisemnej należy składać w Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie, ul. Kościuszki 23 w pokoju nr 1 w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku do godz. 12.00.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

 

Pozostałe informacje :

Kryterium oceny ofert – najniższa cena ofertowa brutto.

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 48 943.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń :

1) ofertę wg wzoru jak w załączniku nr 1;

2) kosztorys ofertowy;

3) wykaz wykonanych robót wg załącznika nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia;

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert .

 

PDFzawiadomienie o wyborze.pdf (380,00KB)

 

 

Załączniki :

DOC1)oferta.doc (30,50KB)

PDF2) przedmiar.pdf (710,73KB)

DOC3) wykaz robót.doc (33,00KB)

DOC4) projekt umowy.doc (93,00KB)

PDF5) Projekt Budowlany Karczów.pdf (6,33MB)

PDF6) Projekt Wykonawczy.pdf (3,70MB)

PDF7) Operat wodnoprawny Karczów.pdf (6,83MB)

PDF7) Operat - decyzja pozwolenie wodprawne.pdf (1,23MB)

PDF8) STWiOR spięcie Karczów.pdf (453,65KB)