Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania do 30 tys. EURO

Nr sprawy ZO.03.2018                                                                  

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA OFERT

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro)

 

Zamawiający : Związek Gmin PROKADO 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

                           Tel/fax 77 4648943, e-mail: prokado.proszkow@gmail.com, adres strony

                           internetowej : bip.prokado.pl

 

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn. „Zakup beczki-cysterny na wodę”, która obejmuje dostawę fabrycznie nowej cysterny do przewozu wody pitnej, na podwoziu przyczepy ciągnikowej. Cysterna przeznaczona będzie, jako zastępczy punkt poboru wody w przypadku awarii sieci wodociągowej.

Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 2 do zaproszenia „Opis przedmiotu zamówienia”.

 

Warunki gwarancji:

Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, której bieg rozpoczyna się z dniem podpisania bez zastrzeżeń przez strony protokołu odbioru końcowego. Zamawiający niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji upoważniony jest do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. Okres gwarancji i rękojmi obejmuje cysternę wraz z wyposażeniem oraz podwozie przyczepy ciągnikowej.

 

Warunki realizacji zamówienia:

1. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, ustawienie w miejscu wskazanym przez zamawiającego, montaż i próbne uruchomienie, a także przeprowadzenie instruktażu (szkolenia) pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonej cysterny.

2.Dostarczona cysterna powinna być fabrycznie nowa i kompletna, wyprodukowana w roku 2018 oraz powinna być gotowa do użytkowania.

3. Dostarczona cysterna musi posiadać znak bezpieczeństwa CE.

4. Dostawa nastąpi na koszt Wykonawcy.

5.Cysterna powinna posiadać wymagane prawem wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające ją do przewozu wody do picia.

6. Pierwsza rejestracja jest po stronie Wykonawcy, przyczepa winna być zarejestrowana i dopuszczona do ruchu.

7. Wraz z dostawą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla każdej cysterny:

 1. instrukcję obsługi i wyposażenia w języku polskim;
 2. książkę gwarancyjną, serwisową;
 3. dokumenty stwierdzające, że cysterna jest dopuszczona do przewozu wody pitnej;
 4. dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy i użytkowania pojazdu.

                                                                       

Termin wykonania zamówienia :  do dnia 10 grudnia 2018 roku.

 

Termin i miejsce składania ofert: 

1.Ofertę w formie pisemnej należy składać w Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie, ul. Kościuszki 23 w pokoju nr 1 w terminie do dnia 2 października 2018 roku do godz. 12.00.

2.Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wwykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

4.Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert.

 

Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert:

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena ryczałtowa.

2.Oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:

 

                               Najniższa cena spośród złożonych ofert

_______________________________________________            x 100

                                      Cena oferty rozpatrywanej

3.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.

 

Pozostałe informacje :

1.Wszelkich informacji dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 48 943.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

 1. ofertę wg wzoru jak w załączniku nr 1;
 2. opis oferowanej cysterny do przewozu wody pitnej, z podaniem jej parametrów i innych danych a więc wypełnionego załącznika nr 2 do zaproszenia „Opis przedmiotu zamówienia”, oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia”, np. wyciąg z instrukcji obsługi, książki gwarancyjnej, foldery producenta itp.;
 3. zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. atest higieniczny, świadectwo, jakości zdrowotnej);
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

Załączniki :

 1. oferta,
 2. opis przedmiotu zamówienia
 3. projekt umowy.

 

PDFzawiadomienie o wyborze3.pdf (308,93KB)

 

PDFzaproszenie3.pdf (1,06MB)

ODT1. oferta.odt (6,24KB)

ODT2. opis przedmiotu.odt (11,11KB)

ODT3. projekt umowy.odt (12,04KB)

 

 

Nr sprawy ZO.02.2018                                                                 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA OFERT

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro)

 

Zamawiający : Związek Gmin PROKADO 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

                           Tel/fax 77 4648943, e-mail: prokado.proszkow@gmail.com, adres strony

                           internetowej : bip.prokado.pl

 

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wymiana układów pomiarowych przepływu na przepompowni w Prószkowie”.

 

Zakres przedmiotu zamówienia :

 1. demontaż przepływomierzy elektromagnetycznych DN80 i DN100 – 2 kpl.;
 2. dostarczenie i zamontowanie odpowiedniej armatury (zwężki) w celu podłączenie nowych przepływomierzy elektromagnetycznych – 2 kpl.;
 3. dostarczenie, zamontowanie i skonfigurowanie przepływomierza elektromagnetycznego DN100 – 1 kpl.;
 4. dostarczenie, zamontowanie i skonfigurowanie  przepływomierza elektromagnetycznego  DN200 – 1 kpl.;
 5. podłączenie kabli zasilających i sygnałowych;
 6. przygotowanie aktualizacji  programu w sterowniku PLC z uwzględnieniem nowych pomiarów;
 7. przygotowanie aktualizacji wizualizacji na panelu operatorskim HMI z uwzględnieniem nowych pomiarów;
 8. przygotowanie  aktualizacji wizualizacji w systemie SCADA z uwzględnieniem nowych pomiarów;
 9. sprawdzenie i uruchomienie układów pomiarowych.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty spełniające warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

                                                                                   

Termin wykonania zamówienia :  do dnia 20 października 2018 roku.

 

Termin i miejsce składania ofert: 

1.Ofertę w formie pisemnej należy składać w Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie, ul. Kościuszki 23 w pokoju nr 1 w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz. 12.00.

2.Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

4.Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert.

 

Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert:

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena ryczałtowa.

2.Oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:

 

                               Najniższa cena spośród złożonych ofert

_______________________________________________            x 100

                                      Cena oferty rozpatrywanej

3.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.

 

Pozostałe informacje :

1.Wszelkich informacji dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 48 943.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń :

1) ofertę wg wzoru jak w załączniku nr 1;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert .

 

Załączniki :

1) oferta,

2) projekt umowy.

 

PDFzawiadomienie o wyborze 2.pdf (325,31KB)

 

PDFzaproszenie2.pdf (2,24MB)

DOCoferta.doc (28,50KB)

DOCpr.umowy.doc (70,00KB)

 

 

 

 

Nr sprawy ZO.01.2018

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA OFERT  

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro)

 

Zamawiający : Związek Gmin PROKADO 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

                           Tel/fax 77 4648943, e-mail: prokado.proszkow@gmail.com, adres strony

                           internetowej : bip.prokado.pl

 

Przedmiot zamówienia.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu fontann wody pitnej w szkołach i przedszkolach na terenie działalności Związku tj. na terenie Gminy Prószków, Gminy Komprachcice, Gminy Dabrowa i Gminy Krapkowice w ilości 8 sztuk (po dwie na gminę).

2.Zakres zamówienia obejmuje:

         1)wykonanie wpięcia do istniejącej instalacji wodnej;

         2)wykonanie wpięcia do istniejącej kanalizacji sanitarnej;

         3)roboty rozbiórkowe (wykucie bruzd);

         4)wykonanie podejść wodnych;

         5)wykonanie podejść kanalizacyjnych;

         6)próba ciśnieniowa;

         7)płukanie instalacji;

         8)zamontowanie fontann wody i  tablic informacyjnych;

         9)pobranie i  dostarczenie próbek wody do WSSE w Opolu;

         10)uruchomienie urządzeń i przekazanie do eksploatacji.

3.Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, w załączeniu do zaproszenia.

 

Prawo opcji

 

1.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia ilości montowanych fontann o kolejne 7 sztuk.

2.Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od zwiększenia potrzeb Zamawiającego, a w związku z tym od wydzielenia dodatkowych środków finansowych.

3.Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

     4.Uruchomienie prawa opcji  nastąpi  po  wykonaniu  zamówienia podstawowego  poprzez  

      zamówienia składane na zasadach przewidzianych w umowie.

 

Warunki udziału w postępowaniu.

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty spełniające warunki:

 1. posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 1. posiadające  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 2. znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówie nia.

                                                                                    

Termin wykonania zamówienia.

1.Zamówienie gwarantowane winno być realizowane w terminie do 31.08.2018 roku.

2.Zamówienie opcjonalne będzie realizowane w terminie do 40 dni od poinformowania przez Zamawiającego o realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.

 

Termin i miejsce składania ofert. 

1.Ofertę w formie pisemnej należy składać w Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie, ul. Kościuszki 23 w pokoju nr 1 w terminie do dnia 18 lipca 2018 roku do godz. 12.00.

2.Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postepowania.

4.Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert.

 

Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny ofert.

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 100 % cena ryczałtowa.

2.Oferty będą oceniane wg poniższego wzoru:

 

                               Najniższa cena spośród złożonych ofert

_______________________________________________            x 100

                                      Cena oferty rozpatrywanej

3.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą liczbę punktów.

 

Pozostałe informacje .

1.Wszelkich informacji dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 48 943.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń :

1) ofertę wg wzoru jak w załączniku nr 1;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert .

 

Załączniki :

1) oferta

2) projekt umowy.

 

PDFzawiadomienie o wyborze.pdf (332,42KB)

 

PDFzaproszenie.pdf (2,89MB)

DOC1) oferta.doc (69,00KB)

DOC2) projekt umowy.doc (75,50KB)

PDFinstrukcja montażu.pdf (860,69KB)