Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania do 30 tys. EURO

 

Nr sprawy ZO.01.2015                                                                                                                                              Prószków, dnia 19.10.2015 r.

 

 

ZAPROSZENIE  DO  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro)

 

Zamawiający : Związek Gmin PROKADO 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

                           Tel/fax 77 4648943, e-mail: prokado.proszkow@gmail.com, adres strony

                           internetowej : bip.prokado.pl

 

Przedmiot zamówienia :

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Wykonanie wizualizacji i zabezpieczenia obiektów Związku (przepompownia i ujęcia)” obejmującego wykonanie robót na niżej wymienionych sześciu obiektach :

1) Prószków Zbiornik – przepompownia;

2) Górki zbiornik;

3) Polska Nowa Wieś – przepompownia;

4) Zimnice Małe -  studnie S-1;

5) Zimnice Małe -  studnie S-2;

6) Źlinice -  studnia S-3.

 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania systemu CCTV i SWIN, stanowiące załączniki do zaproszenia.

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, w załączeniu do zaproszenia.

                                                                                    

Termin wykonania zamówienia :  do dnia 10 grudnia 2015 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy  wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub rozbudowie systemu telewizji przemysłowej  o wartości minimum 50 000,00  PLN brutto każde.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:  Ofertę w formie pisemnej należy składać w Związku Gmin „PROKADO” w Prószkowie, ul. Kościuszki 23 w pokoju nr 1 w terminie do dnia 26 października 2015 roku do godz. 12.00.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

 

Pozostałe informacje :

Kryterium oceny ofert – najniższa cena ofertowa brutto.

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu

77 46 48 943.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujące dokumenty i oświadczenia :

1)ofertę wg wzoru jak w załączniku nr 1;

2)kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową wg przedmiaru robót – wg załącznika nr 2;

3)wykaz wykonanych robót wg załącznika nr 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia;

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

 

Załączniki :

1) oferta;

2) przedmiar robót;

3) wykaz wykonanych robót ;

4) projekt umowy;

5) specyfikacja techniczna wykonania

    systemu CCTV i SWIN.

 

PDFzawiadomienie o wyborze.pdf (371,31KB)

 

DOCodpowiedzi na zapytania.doc (48,00KB)

 

DOC1)oferta.doc (33,50KB)
PDF2) przedmiar robót.pdf (948,57KB)
DOC3) wykaz robót.doc (33,00KB)
DOC4) pr. umowy.doc (104,50KB)
PDF5) specyfikacja techniczna cz.1.pdf (4,91MB)
PDF5) specyfikacja techniczna cz. 2.pdf (1,40MB)
PDFzaproszenie.pdf (789,08KB)