Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania do 30 tys. EURO

Nr sprawy ZO.01.2016                                                                                                                                                                                          Prószków, dnia 04.02.2016 r.

 

ZAPROSZENIE  DO  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro)

 

Zamawiający : Związek Gmin PROKADO 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

                           Tel/fax 77 4648943, e-mail: prokado.proszkow@gmail.com, adres strony

                           internetowej : bip.prokado.pl

 

Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Modernizacja systemu sterowania i monitorowania zbiornika wody w Górkach” obejmującego zaprojektowanie i wykonanie układu sterowania i monitorowania pracą 4 pomp sieciowych opartych na sterowaniu programowalnym PLC oraz przetwornicy częstotliwości.

Zakres przedmiotu zamówienia :

1)sporządzenie inwentaryzacji istniejącego obiektu,

2)opracowanie projektu technicznego dla układu 4 pomp,

3)prefabrykacja i montaż szafy sterowniczej wraz z aparaturą elektryczną (1 kpl),

4)dostawa, montaż i konfiguracja elementów systemu sterowania  PLC (1kpl.) :

- moduł CPU PLC,

- moduły I/O,

- moduł komunikacyjny RS485/MODBUS,

- adaptery, separatory

5) dostawa, montaż i konfiguracja panelu HMI 10” (1szt),

6) dostawa, montaż i konfiguracja przetwornicy częstotliwości dla pomp 5,5kW (1 szt),

7) dostawa, montaż przetwornika ciśnienia (2 szt),

8) dostawa, montaż presostatu (1 szt),

9) dostawa i podłączenie kabli zasilających, sterujących i pomiarowych,

10) przygotowanie programu sterowania na sterowniku PLC,

11) sporządzenie wizualizacji na panelu HMI,

12) sporządzenie wizualizacji pracy i parametrów obiektu w systemie SCADA :

- baza zmiennych serwera danych i alarmów o zmienne z obiektów,

- konfiguracja łącz transmisyjnych,

- schemat technologiczny obiektu oraz  raporty parametrów technologicznych,

- poszerzenie licencji TelWin SCADA,

- udostępnienie danych pomiarowych przez www

13) montaż obiektowy,

14) uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji,

15)szkolenie pracowników obsługi.

Wymagany okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru zamówienia.  

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, w załączeniu do zaproszenia.

                                                                                   

Termin wykonania zamówienia :  do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

 

Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy  wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali tj. zakończyli co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu systemu sterowania obiektów sieci wodociągowej o wartości minimum 50 000,00  PLN brutto każde.

 

Termin i miejsce składania ofert:  Ofertę w formie pisemnej należy składać do dnia 12 lutego 2016 roku do godz. 12.00.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

 

Pozostałe informacje :

Kryterium oceny ofert – najniższa cena ofertowa brutto (ryczałtowa).

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu

77 46 48 943.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujące dokumenty i oświadczenia :

1) Ofertę wg załącznika nr 1.

2) Wykaz wykonanych robót wg załącznika nr 2 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie oraz wskazującymi, czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

Załączniki :

1. Oferta

2. Wykaz wykonanych robót

3. Projekt umowy.

 

PDFzawiadomienie o wyborze.pdf (423,55KB)

 

DOCodpowiedzi na zapytania.doc (46,00KB)

 

PDFzaproszenie.pdf (930,81KB)

DOC1)oferta.doc (33,50KB)

DOC2)Wykaz robót.doc (34,00KB)

DOC3) pr.umowy.doc (105,00KB)