Prószków: Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Ø 315 w miejscowości Nowa Kuźnia
Numer ogłoszenia: 172557 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin "PROKADO" , ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków, woj. opolskie, tel. 77 4648943, faks 077 4648943.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Ø 315 w miejscowości Nowa Kuźnia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego odcinka sieci wodociągowej tranzytowej długości 1467 mb na trasie Nowa Kuźnia - Złotniki, zgodnie z warunkami specyfikacji. Zakres rzeczowy robót obejmuje między innymi : a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) roboty technologiczne - sieć wodociągowa, d) roboty odtworzeniowe (drogowe). Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie : dwadzieścia tysięcy zł).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia : a) formularz oferty (załącznik nr 1), b) kosztorys ofertowy- wg przedmiaru robót (załącznik nr 2), c) dokument w formie oryginału potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, d) pełnomocnictwa (o ile są wymagane), e ) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: a) zmiana stawki podatku VAT; b) zmiana terminu wykonania w przypadku: - niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy mających istotny wpływ na termin zakończenia zadania; - zmiany lub wady dokumentacji projektowej, - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót budowlanych , - działania siły wyższej (klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne np. powódź, tornado, wichury) niewypały mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, - niezinwentaryzowania przeszkód podziemnych, - protestów społeczności lokalnej, żądań lub roszczeń, - nieprzewidzianych warunków geologicznych lub hydrologicznych terenu, - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. c) wystąpienie rozwiązań zamiennych usprawniających proces budowy, d) zmiana zakresu umowy w przypadku zmiany przebiegu trasy sieci , e) zmiana podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.prokado.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin PROKADO w Prószkowie, ul. Kościuszki 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Związek Gmin PROKADO w Prószkowie, ul. Kościuszki 23, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie