Prószków: Modernizacja obiektów Związku wraz z zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 187196 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin "PROKADO" , ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków, woj. opolskie, tel. 77 4648943, faks 077 4648943.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja obiektów Związku wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych remontowych na niżej sześciu wymienionych obiektach i ich otoczeniu : 1.Zbiornik - przepompownia Prószków 2.Przepompownia Górki 3.Przepompownia Polska Nowa Wieś 4.Studnia S 1 Zimnice Małe 5.Studnia S 2 Zimnice Małe 6.Studnia S 3 Źlinice Zakres robót obejmuje wykonanie m. innymi robót ziemnych, drogowych, malarskich, dekarskich oraz ogrodzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają rysunki (szkice), przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.23.31.40-2, 45.26.10.00-4, 45.44.00.00-3, 45.34.00.00-2, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia : a) formularz oferty, b) szczegółowe kosztorysy ofertowe robót (szt. 6), c) dokument w formie oryginału potwierdzający wniesienia wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, d) pełnomocnictwa (o ile są wymagane). Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: a) zmiana stawki podatku VAT; b) zmiana terminu wykonania w przypadkach: wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy: niedotrzymania przez Zamawiającego warunków umowy mających istotny wpływ na termin zakończenia zadania; wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, działania siły wyższej (klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne np. powódź, tornado, wichury) niewypały mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie jest konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia; c) zmiana kierownika robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, po potwierdzeniu spełniania warunków określonych w siwz ; d) wystąpienia robót dodatkowych, rozwiązań zamiennych usprawniających proces realizacji zamówienia, e) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy jeżeli dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca samodzielnie spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.prokado.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin PROKADO, 46-060 Prószków, ul. Kościuszki 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2015 godzina 09:30, miejsce: Związek Gmin PROKADO, 46-060 Prószków, ul. Kościuszki 23, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie