Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania Ofertowe 2014

 

Nr sprawy ZO.02.2014                                                                   Prószków, dnia 24.10.2014r.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE  DO  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W  TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

(wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro)

 

Zamawiający : Związek Gmin PROKADO 46-060 Prószków ul. Kościuszki 23

                           Tel/fax 77 4648943, e-mail: prokado.proszkow@gmail.com, adres strony

                           internetowej : bip.prokado.pl

 

 

Przedmiot zamówienia :

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Włączenie tranzytu Chróścina – Dąbrowa do systemu monitoringu” obejmującego modernizację układu zasilania i sterowania Zestawu Sieciowego oraz napełniania Zbiorników w Przepompowni Dąbrowa.

 

Opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy, przedmiar robót oraz szczegółowa specyfikacja techniczna, stanowiące załączniki do zaproszenia.

Warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy, w załączeniu do zaproszenia.

                                                                                    

Termin wykonania zamówienia :  do dnia 15.12.2014 r.

 

Warunki udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy  wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał tj. zakończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i AKPiA  o wartości nie mniejszej niż 80000 PLN brutto.

 

Termin i miejsce składania ofert:  Ofertę w formie pisemnej należy składać do dnia 03.11.2014 roku do godz. 1200.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

 

Pozostałe informacje :

Kryterium oceny ofert – najniższa cena ofertowa brutto.

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 48 943.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujące dokumenty i oświadczenia :

1)Ofertę wg załącznika nr 1.

2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową wg przedmiaru robót – zał. nr 2.

3) Wykaz wykonanych robót wg załącznika nr 3 wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia.

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

 

 Załączniki :

1.Oferta

2.Przedmiar robót

3.Wykaz wykonanych robót

4.Projekt umowy.

5.Projekt wykonawczy

6. Szczegółowa specyfikacja techniczna

  
PDFzapytanie ofertowe.pdf

DOC1)oferta.doc

PDF2)Przedmiar.pdf

DOC3)Wykaz robót.doc

DOC4)pr. umowy.doc

PDF5)Projekt_str_1_20.pdf

PDF5) Projekt_str_21_30.pdf

PDF5) Projekt_str_31_39.pdf

PDF6) SST_Dabrowa.pdf

 

 PDFzawiadomienie o wyborze.pdf

Podmiot udostępniający: Związek Gmin "PROKADO"
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Przybyła
Data wytworzenia: 2014-10-24